Ismerd meg az erőt!

JÁTÉKSZABÁLYZAT

TEAMFORCE

2015.12.06-2015.12.24-ig tartó TEAMFORCE Facebook „Ismerd meg az erőt!” nevű üzenőfali nyereményjátékához 

A játék leírása és részvételi feltételei

1. Általános rendelkezések
A promóció szervezője az Eddz az életedért Kft.
2. Promóciós mechanizmus
2015. december 06-án nyereményjátékot hirdetünk, melynek lényege, hogy a TeamForce Facebook oldalán a promócióra meghirdetett posztot megosztók és a megadott időintervallumon belül a bejegyzésben feltett kérdésre hozzászólás formájában választ adók között 2015. december 24-én kisorsolunk 1 db ingyenes belépőt a BootUpNetwork januári edzőtáborára (melynek szervezője az Eddz az életedért Kft).
3. Részvételi feltételek
A „Ismerd meg az erőt!” nyereményjátékban (továbbiakban: „Játék”) részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel, illetve Facebook regisztrációval rendelkező, 18 évet betöltött természetes személy, aki kedvelője a TeamForce Facebook oldalának, valamint a Játék időtartama alatt az oldalon a játékszabályzatot („Játékszabály”) a Játékban való részvétellel egyidejűleg elfogadja.
4. Nyeremény
1 db ingyenes belépőjegy a január 29-30-31-én megrendezésre kerülő BootUp táborba.
5. Kizárások
A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; a Szervező megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban a TeamForce Facebook oldalon nyújtunk felvilágosítást. A promócióban való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a promóció teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvétel a jelen hivatalos szabályzat és Adatvédelmi nyilatkozat automatikus elfogadását jelenti. 
6.      Érvénytelen pályázat
A promócióban érvénytelennek minősül minden pályázat, mely a jelen játékszabályzatban foglalt részvételi feltételnek nem tesz eleget, valamint a meghatározott promóciós mechanizmusnak és részvételi feltételeknek nem felel meg. 
7.      A játék időtartama
A nyereményjáték 2015. december 06. 10:00 órától december 24. 13:00 óráig tart.
8.      A sorsolás menete
A nyerteseket 2015. december 24-én, 14:00 órakor sorsoljuk ki számítógép segítségével. A sorsolás a Szervező helyiségében történik. A sorsolásban minden, jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelő játékos részt vesz.
9.      A díjak átvételének feltételei
A nyerteseket a sorsolást követő 5 munkanapon belül a TeamForce Facebook oldalon, a promóciós poszt alatt futó kommentben tájékoztatjuk a nyertesség tényéről, és ott kérjük meg, hogy privát üzenetben vegye fel velünk a kapcsolatot. A sorsolás alkalmával a Nyertesen felül 2 db Tartaléknyertest is húzunk. Abban az esetben, ha a kisorsolt játékos 5 munkanapon belül nem veszi fel velünk a kapcsolatot, vagy lemond a nyereményről, úgy a Tartaléknyertesek nyereményigénye érvénybe és hatályba lép. A Tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre.
Amennyiben a kapcsolat felvétel során, a Nyertes által üzenetben megadott postázási cím hibásan került megadásra, úgy a Nyertes jogosultságot veszt a nyereményre és ebben az esetben is Tartaléknyertes kerül beállításra. A hibás postázási címből eredő nyereményvesztés kapcsán a Szervező nem vonható felelősségre. A díjakat kizárólag magyarországi címre, futárszolgálat megbízásával küldjük ki a nyertesekkel előzőleg egyezetett címre. A díjak nem válthatók más nyereményre, sem készpénzre.
A szervező a nyereményeket a sorsolást követő 15 munkanapon belül kézbesíti a  nyertesnek előzetes adategyeztetés után. A nyertesek kötelesek a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremények átvétele a meghatározott határidőn belül megtörténjen. A díjakat a Szervező egy alkalommal próbálja meg eljuttatni a nyertesek részére.
10.  Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések
A jelen promócióban részt vevő játékosokat a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli díjfizetési kötelezettség, ezeket a Szervező viseli. A nyeremények átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertes játékost terhelik.
11.  Adatkezelés
A promócióban részt vevő személy, az általa közölt tartalom feltöltésével elismeri és elfogadja, hogy a promóció során történő adatkezelés célját megértette. Amennyiben az adott felhasználó a nyertesek táborába esik, úgy a nyeremény átvételének feltétele a lakcímének, esetlegesen telefonszámának a Szervező részére való rendelkezésére bocsátása.
A játékosok személyes adatait a Szervező, illetve további harmadik személyeknek nem adja tovább. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv-ben foglaltaknak megfelelően kezeli.
A pályázó tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, adatai kezelését és feldolgozását a Szervező végzi.
A játékkal kapcsolatban további felvilágosítás a TeamForce Facebook oldalon kérhető.
12.  Felelősség kizárása
A promóció szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a promócióhoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek megtérítését.
Amennyiben a játékos jogosulatlanul nevez bármilyen tartalmat, a Szervező kizárja a promócióból. Szervező, illetve a Szervező megbízottja nem vállal semmilyen felelősséget a jogosulatlanul nevezett tartalmakért, tévesen megadott adatokért. A promóció szervezésében résztvevő cégek, valamint azok vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A résztvevők adatait nem a Facebook kezeli, a vetélkedőt a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható. Az nyereményjátékkal kapcsolatban a Facebook mindennemű felelőssége kizárt. A nyereményjátékkal kapcsolatban a játékosok vagy más Facebook felhasználók magatartásáért a szervezők semmilyen formában nem felelnek. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálják. A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.
A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért.
A promóció teljes lebonyolításával összefüggő, illetve annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatok, valamint az ezekből eredő bárminemű felelősségvállalás és helytállási kötelezettség kizárólag a Szervezőt terheli.
A játékosok pályázatuk leadásával a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.
Budapest, 2015. december 6
Eddz az életedért Kft.